Integritetspolicy för Bioprogrammet

Bioprogrammet.nu respekterar din integritet och är fast besluten att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vilka vi är

Bioprogrammet.nu är en informationssajt som erbjuder djupgående analyser, nyheter och recensioner inom film och serier. Vårt mål är att förmedla kunskap och insikter om film och serier till alla entusiaster och intresserade.

Vilka uppgifter vi samlar in om dig

Vi samlar in olika typer av information om dig, inklusive:

 • Identitetsuppgifter: Inkluderar ditt namn, användarnamn eller liknande identifierare.
 • Kontaktuppgifter: Inkluderar e-postadress och telefonnummer.
 • Tekniska uppgifter: Inkluderar IP-adress, dina inloggningsuppgifter, webbläsartyp och version, tidszoninställning och plats, webbläsartilläggstyper och versioner, operativsystem och plattform och annan teknologi på de enheter du använder för att få tillgång till denna webbplats.
 • Profiluppgifter: Inkluderar ditt användarnamn och lösenord, köp eller beställningar som gjorts av dig, dina intressen, preferenser, feedback och svar på enkäter.
 • Användningsuppgifter: Inkluderar information om hur du använder vår webbplats, produkter och tjänster.
 • Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter: Inkluderar dina preferenser för att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.

Hur vi samlar in dina uppgifter

Vi använder olika metoder för att samla in data från och om dig, inklusive:

 • Direkta interaktioner: Du kan ge oss din identitets-, kontakt- och finansiella data genom att fylla i formulär eller genom att korrespondera med oss via post, telefon, e-post eller på annat sätt.
 • Automatiserade teknologier eller interaktioner: När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska uppgifter om din utrustning, surfaktiviteter och mönster. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies, serverloggar och andra liknande teknologier.
 • Tredje parter eller offentligt tillgängliga källor: Vi kan få personuppgifter om dig från olika tredje parter och offentliga källor, inklusive tekniska, betalnings- och leveranstjänster.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när lagen tillåter oss att göra det. Oftast kommer vi att använda dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Där vi behöver utföra det kontrakt vi är på väg att ingå eller har ingått med dig.
 • Där det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller tredje parts) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
 • Där vi behöver följa en rättslig eller regulatorisk skyldighet.

Syften för vilka vi kommer att använda dina personuppgifter

Vi har beskrivit nedan, i tabellformat, en beskrivning av alla sätt vi planerar att använda dina personuppgifter på, och vilken av de rättsliga grunder vi förlitar oss på för att göra det. Vi har också identifierat vad våra legitima intressen är där så är lämpligt.

Syfte/VerksamhetTyp av dataLaglig grund för behandling
För att registrera dig som ny kund(a) Identitets (b) KontaktUtförande av ett kontrakt med dig
För att hantera vårt förhållande till dig som kommer att inkludera: (a) Meddelande om ändringar i våra villkor eller integritetspolicy (b) Be dig lämna en recension eller delta i en enkät(a) Identitets (b) Kontakt (c) Profil (d) Marknadsföring och kommunikation(a) Utförande av ett kontrakt med dig (b) Nödvändigt för att följa en rättslig skyldighet (c) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att hålla våra register uppdaterade och studera hur kunder använder våra produkter/tjänster)

Utlämnande av dina personuppgifter

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med parterna nedan för de syften som anges i tabellen i punkt ovan:

 • Tjänsteleverantörer: Som agerar som processorer och tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster.
 • Professionella rådgivare: Inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsgivare som tillhandahåller konsult-, bank-, juridiska, försäkrings- och bokföringstjänster.
 • Tredje parter till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller slå samman dem. Om en förändring sker i vår verksamhet kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i denna integritetspolicy.

Internationella överföringar

Vi delar dina personuppgifter inom vår företagsgrupp. Detta kan innebära att dina data överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Många av våra externa tredje parter är baserade utanför EES så deras behandling av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av data utanför EES.

När vi överför dina personuppgifter utanför EES, säkerställer vi att en liknande grad av skydd tillhandahålls genom att säkerställa att minst en av följande skyddsåtgärder genomförs:

 • Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till länder som har ansetts ge en adekvat skyddsnivå för personuppgifter av Europeiska kommissionen.
 • Där vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika avtal godkända av Europeiska kommissionen som ger personuppgifter samma skydd som de har i Europa.
 • Var vi använder leverantörer baserade i USA kan vi överföra data till dem om de är en del av Privacy Shield vilket kräver att de ger liknande skydd som delas mellan Europa och USA.

Datasäkerhet

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlade in dem för, inklusive för att uppfylla eventuella juridiska, redovisnings- eller rapporteringskrav. För att bestämma den lämpliga lagringsperioden för personuppgifter beaktar vi mängden, arten och känsligheten av personuppgifterna, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa syften genom andra medel, och de tillämpliga lagkraven.

Dina juridiska rättigheter

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagar i relation till dina personuppgifter. Dessa inkluderar rätten att:

 • Begära åtkomst till dina personuppgifter (vanligen känd som en ”registerutdrag”). Detta gör att du kan få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och kontrollera att vi lagligt behandlar dem.
 • Begära korrigering av de personuppgifter som vi har om dig. Detta gör att du kan få ofullständiga eller felaktiga uppgifter vi har om dig rättade.
 • Begära radering av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss ta bort eller radera personuppgifter där det inte finns någon bra anledning för oss att fortsätta behandla dem.
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter. Endast där vi förlitar oss på ett legitimt intresse (eller tredje parts) och det är något med din specifika situation som gör att du vill invända mot behandling på denna grund.
 • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss avbryta behandlingen av personuppgifter om dig, till exempel om du vill att vi fastställer deras noggrannhet eller orsaken till att de behandlas.

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen kontakta oss på support@bioprogrammet.nu.

Avgift

Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, repetitiv eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att uppfylla din begäran under dessa omständigheter.

Vad vi kan behöva från dig

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss bekräfta din identitet och säkerställa din rätt till åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte avslöjas för någon som inte har rätt att få dem. Vi kan också kontakta dig för att be om ytterligare information i samband med din begäran för att påskynda vårt svar.

Tidsgräns för att svara

Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta oss längre än en månad om din begäran är särskilt komplex eller om du har gjort flera förfrågningar. I detta fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan som ett resultat av juridiska, tekniska eller affärsmässiga utvecklingar. När vi uppdaterar vår integritetspolicy kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig, beroende på betydelsen av de ändringar vi gör. Vi kommer att erhålla ditt samtycke till eventuella väsentliga integritetspolicyändringar om och där detta krävs enligt gällande dataskyddslagar.

Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sida för att få den senaste informationen om vår integritetspraxis.